Preventivní programy Dramacentra Bezejména 2023

Projekt primární prevence závislosti, domácího násilí a rizik spojených s intimním životem.

Název projektu: Preventivní programy Dramacentra Bezejména
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje, program 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů: OLP/1270/2023
Registrační číslo projektu Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec: DS202301272
Číslo rozhodnutí projektu Ministerstva kultury ČR, Kulturní aktivity – zájmové kulturní – mimoumělecké aktivity: 4-27132/2023-ZMA/ORNK

Termín: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

V roce 2023 lektoři Dramacentra Bezejména realizovali na deseti libereckých školách 51 tříhodinových programů primární prevence. Program „Král snů“ a „Tamařin deník“ řeší závislost, ať už na virtuálním světě nebo návykových látkách. Program „Nikolina cesta“ varuje před domácím násilím a hledá cestu, jak si všímat těch, co potřebují pomoc. Program Petr a Katka dává nahlédnout do počátků intimních vztahů a rizik s nimi spojenými. Programy byly vedené metodami dramatu a divadla fórum. Žáci metody prožitkové pedagogiky přijímají velmi pozitivně a programů se aktivně účastní. Školy chtějí s Dramacentrem Bezejména spolupracovat i v dalším roce.

Reflexe pedagogů jsou pro lektory obzvláště cenné:

Zajímavý a přínosný program. Děti hltaly každé slovo lektorů a sama doufám, že se ledasco naučily. Obě lektorky byly velmi příjemné a profesionální. Děkujeme! (ZŠ Husova, Král snů)
Zajímavé aktivity, aktivní účast dětí, vedení celého programu příjemnou a srozumitelnou formou. Děti byly krásně dovedeny k smysluplným vyzrálým názorům. Pro děti byla dramatizace skvělou cestou, jak vyjádřit své nápady, emoce. V průběhu celého programu panovala otevřená diskuse, byly respektovány všechny názory. Program hodnotím jako velmi přínosný a originální. (ZŠ Kaplického, Petr a Katka)
Oceňujeme a děkujeme za profesionalitu, lidský a vlídný přístup k dětem. Skladba celého programu, motivace, použití technik dramatické výchovy, použití daného příběhu Král snů a pedagogického vedení lektorů, to vše podpořilo naplnění cílů celého preventivního programu. Důkazem toho bylo zapojení dětí do všech aktivit programu, výpovědi a reakce dětí v daných aktivitách, závěrečná sebereflexe dětí. Děti dokázaly nejen pojmenovat své sny, cíle, ale také jakou pro ně mají hodnotu a jaká jsou rizika na cestě k naplnění snů – závislosti, drogy, virtuální svět. (ZŠ Ostašov, Král snů).
Program zaměřený na nebezpečí a úskalí závislosti nejen na virtuálním světě. Po počátečním ostýchání se
děti velmi aktivně zúčastnily programu a většina z nich nepodlehla nástrahám Krále snů. Děkuji za zpětnou
vazbu a za objektivní pohled na vztahy ve třídě. (ZŠ Barvířská, Král snů)

Program byl podpořen Ministerstvem kultury ČR, Libereckým krajem a Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec. Děkujeme!