Propozice recitační přehlídky

Wolkrův Prostějov
67. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie
11.–15. června 2024, Prostějov

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA
a statutární město Prostějov – Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu,
oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb. Přehlídka probíhá za finančního přispění města
Prostějov a Olomouckého kraje.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových
recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání
interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také
podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci,
iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie
v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich
pedagogů, vedoucích a režisérů.


II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní
věková hranice není stanovena.
Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let

2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2024 dovrší 18 let) do 21 let

3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2024 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy
víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.
Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek WP,
soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O zařazení doporučených sólistů a souborů
do programu WP rozhoduje programová rada WP. Ta ve výjimečných případech může
na základě písemného doporučení, vybaveného potřebnými náležitostmi, a zhlédnutí
představení na DVD zařadit do programu přehlídky i inscenaci směřující k celostátní
přehlídce jiného divadelního oboru.
Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady NIPOS-ARTAMA pro umělecký
přednes a divadlo poezie (OR UP) a přizvaní odborníci.
Programová rada zasedne v polovině června 2024. Programová rada není povinna zdůvodňovat svá rozhodnutí o výběru představení.


A . Celostátní přehlídka sólových recitátorů
III. a ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátní přehlídka probíhá na jevišti Městského divadla v Prostějově. Celostátní přehlídky
se účastní recitátor pouze s jedním textem. Tento text z poezie nebo prózy české či světové
literatury může mít formu uceleného textu, úryvku či montáže. Není vhodné použít divadelní
text. Doporučujeme, aby interpretace textu nepřesáhla 7 minut. Překročení časového
limitu může být důvodem k tomu, že recitátor nebude z krajského kola nominován ani
doporučen na celostátní přehlídku. Lektorský sbor krajské přehlídky nominuje vystoupení
recitátora s konkrétním textem, není proto dovoleno text později měnit.
Krajské postupové přehlídky
Jsou koncipovány a realizovány na základě společné dohody a konzultace krajského
pořadatele s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA, který dbá na dodržování propozic
a odbornou úroveň přehlídek a poskytuje krajskému pořadateli veškeré potřebné informace a odborné zázemí.
Pořadatelé by se měli zaměřit na naplnění kulturního a vzdělávacího významu krajské
přehlídky, která by měla být veřejnou regionální akcí v oboru uměleckého přednesu,
podnětným, inspirativním a přátelským setkáním, a ne pouze výběrovým předkolem
Wolkrova Prostějova.
Zájemci se mohou přihlásit ve škole, u pořadatele oblastního kola, nebo – pokud v místě
není uspořádáno oblastní kolo – přímo u pořadatele krajské přehlídky.
Pořadatel krajské přehlídky určuje, zda bude po účastnících požadovat jeden nebo dva
texty. Recitátor získává informaci přímo od pořadatele krajské přehlídky, na kterou se
přihlašuje.
Pořadatelé jednotlivých postupových kol určí termín odevzdání přihlášek podle následujícího doporučeného kalendáře – určující je termín krajské přehlídky, termíny nižších kol je
třeba stanovit po dohodě s krajským pořadatelem. Krajští pořadatelé konzultují odchylky
od doporučeného kalendáře s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA.

školní či místní kola – leden–únor 2024,

oblastní kola – do 29. února 2024,

krajská přehlídka – do 13. dubna 2024,

uzávěrka postupů na 67. WP – nejpozději 14. dubna 2024,

Wolkrův Prostějov – 11.–15. června 2024.
Zájemci mohou o postup na celostátní přehlídku WP usilovat pouze na jedné krajské
přehlídce v ČR. V případě, že účinkují také na dalších krajských přehlídkách, mohou na
nich vystoupit jedině jako hosté a jsou povinni o tom pořadatele informovat.
Členem lektorského sboru krajské přehlídky musí být nejméně jeden odborník, který je
členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro umělecký přednes a divadlo poezie nebo
který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil jako lektor celostátní přehlídky
Wolkrův Prostějov. Seznam těchto odborníků sestavil NIPOS-ARTAMA spolu s OR UP
a je pro pořadatele krajských přehlídek k dispozici v NIPOS-ARTAMA. Lektorský sbor
musí mít minimálně tři členy. Ti by měli být odborníky z různých oborů vztahujících se
k literatuře a její sólové interpretaci.
Krajskou přehlídku doporučujeme uspořádat s rozborovým seminářem prezentovaných
textů, vedeným lektory.

IV. a HODNOCENÍ A VÝBĚR
Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších
doporučení s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží jen k interní potřebě programové rady
WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí
přihlédne, ale není povinna ho respektovat.
Nominace i doporučení na WP musí být zdůvodněny vysokou interpretační úrovní především s ohledem na jejich inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.
Po nominaci či doporučení recitátorů z krajských kol na WP není možné text měnit.
Pokud je text krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů. Musí být psán na počítači nebo na stroji. Kopie z knih je třeba doplnit o jméno autora, případně překladatele
a název textu. Text musí být čitelný, v pravém horním rohu označen jménem interpreta
a číslem kategorie.
Pořadatel postupujícím předá odkaz na on-line formulář přihlášky na celostátní přehlídku,
zajistí texty a kontakty na recitátory, zároveň postupujícím rozdá informace o účasti na
celostátní přehlídce a všem účastníkům nabídku seminářů konaných v rámci 67. Wolkrova
Prostějova. Dále je třeba, aby pořadatel vyplnil formulář Informace o krajské přehlídce
pro potřeby NIPOS.