Programy primární prevence rizikového chování

Informace k programům

  • Dramacentrum Bezejména nabízí školám programy z oblasti primární prevence rizikového chování založené na metodách tvořivé dramatiky – strukturovaného dramatu, improvizace, dramatické hry a prožitkové pedagogiky. Nechceme moralizovat, strašit, kázat, ale nabízet pohled očima dané postavy, prožitek příběhu, varianty řešení, rozhodnutí bez nevratných následků, život nanečisto. Účastníci si tak mnohá nebezpečí mohou vyzkoušet „beztrestně“ dříve, než se rozhodnou v reálném životě. PROŽITKEM DOCHÁZÍME K ŘEŠENÍ.
  • Programy jsou zpravidla tříhodinové, u některých nabízíme i obsáhlejší verze vhodné k celodenním projektům.
  • Lektoři počítají s tím, že původní předlohu účastníci nebudou znát. Mnohé lekce jsou založeny na postupném rozkrývání příběhu. Jedním z cílů lekcí je i motivace k následně četbě předlohy.
  • Lekce probíhají zpravidla přímo ve školách za účasti třídního učitele.
  • Rádi vám poskytneme metodiku našich programů na vyžádání. Kontaktujte nás emailem jakub.kubicek@dramacentrumbezejmena.cz

KAČKA

Ekoprogram s prvky prevence rizikového chování

Vhodné pro žáky 1. tříd; 2 nebo 3 vyučovací hodiny

Co když se ocitne někdo někde, kam nepatří? To se stalo plastové kačence, s jejímž příběhem se děti seznámí skrze divadlo a interaktivní hry. Dozví se mnohé o zvířatech žijících ve Veseckém rybníce a naučí se, jak ohroženým zvířátkům mohou pomoci. Program ovšem není zaměřen pouze ekologicky, ale také preventivně, především v oblasti sebevědomí a prevence vylučování.

Interaktivní program o ekologii, víře sám v sebe a o síle spolupráce. Program je postaven na autorské pohádce Kačka.

Základní zaměření: enviromentální výchova, výchova k udržitelnému způsobu života, přírodověda – seznámení s ekosystémem Veseckého rybníka, podpora vstupu do školního kolektivu, podpora zdravých vztahů ve třídě, podpora prosociálního chování, prevence vyčleňování, podpora zdravého sebevědomí a sebepřijetí
Hlavní cíle programu: Posílit prosociální chování členů skupiny nejmladších školáků a jejich schopnost empatie, posílit zdravé sebevědomí a sebepřijetí. Posílit zodpovědnost za přístup k enviromentálním otázkám, za udržitelný způsob života a ochranu přírody v nejbližším okolí.
Používané techniky: Vyprávění příběhu pomocí maňáskového divadla se střídá s aktivitami v kterých jsou interaktivně zapojeny děti.

PADY

Program primární prevence v oblasti xenofobie a vyčleňování odlišných

Vhodné pro žáky 2. tříd; 2 nebo 3 vyučovací hodiny

Zvířátka v lese se spojí proti neznámému nepříteli, který se k nim nedávno přistěhoval a je opravdu divný. Děti toho tvora také potkají. Myslíte si, že se zachovají stejně jako zvířátka? Nebo tvora přijmou mezi sebe a přesvědčí o tom i vránu.

Interaktivní program o odlišnosti, strachu z neznámého, přijetí, předsudcích a schopnosti se omluvit.

Základní zaměření: inkluze, prevence xenofobie a xenoagrese, prevence vyčleňování odlišných, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: Posílit prosociální chování členů skupiny nejmladších školáků a jejich schopnost empatie a vzájemného respektu. 
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, jednoduché hry s pravidly, vyprávění, pohybová charakterizace, improvizované etudy v rámci předvídání, lektor v roli, výtvarné techniky, práce se zvukem, reflexe, diskuze.

CIZINEC

Program primární prevence v oblasti xenofobie a vyčleňování odlišných

Vhodné pro žáky 3. tříd; 3 vyučovací hodiny

Děti v roli zvířátek uvěří „starému, skoro slepému vlkovi“, že viděl na kraji lesa nebezpečného tvora. Aniž si vše ověří, vyděsí se natolik, že se rozhodnou cizince zničit. Příběh však končí objevem, že ten „strašlivý tvor“ je…

Interaktivní program o strachu z odlišnosti, strachu z neznámého, nepřijetí, předsudcích, podléhání manipulaci, ale také o schopnosti přiznat chybu, napravit ji a pomoct druhému. Program je postaven na autorské pohádce Cizinec.

Základní zaměření: inkluze, prevence xenofobie a xenoagrese, prevence vyčleňování odlišných, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: posílit toleranci k odlišnosti, schopnost odolat manipulaci, rozvíjet skupinovou spolupráci, kritické myšlení, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, estetizovaný pohyb po prostoru, vyprávění, pohybová charakterizace, improvizované etudy v rámci předvídání, hra ve skupinové roli, lektor v roli, výtvarné techniky, práce se zvukem, reflexe, diskuze.

Reflexe pedagogů:

Program Cizinec jsem již znala z minulého roku, ráda jsem ho přivítala v roce letošním. Proč? Protože je úžasný, dokonalý, promyšlený, uchopitelný, pochopitelný. Děti jsou vtaženy do příběhu, zapojují se a přemýšlí nad daným problémem, aniž by si to uvědomily. Navíc je program vedený profesionálními lektory, kteří to s dětmi umí a mají veliké zkušenosti. Děti program zaujal, líbil se a to je důležité. Moc děkujeme. (ZŠ ul. 5. května, Cizinec)

Program je velmi dobře koncipován, je přiměřený věku, děti jsou neustále vtaženy do děje a je jim dána opakovaná šance na zapojení. Vyzdvihla bych zapojení všech smyslů, pestrost. Skvělá spolupráce lektorů s dětmi, dobře vedená lekce, dětem vtipně a přesto přesně podáno, co se po nich chce. Děti jsou vedeny ke spolupráci i práci sám za sebe, dostávají okamžitou zpětnou vazbu, baví je to. Pestré, gradující, vtipné i poučné, děti jsou zaujaté po celou dobu a vyzkouší si činnosti, které jsou pro ně úplně nové. Jako učitelka moc děkuji za inspiraci do hodin, určitě použiji vaše nápady, jak ztvárnit děj pohybem i zvukem. Už se těšíme na další program! (ZŠ Česká, Cizinec)

Velké díky lektorům za provázení programem Cizinec. Děti byly vtaženy do děje knihy o lesních zvířátkách, prožívaly příběh, spolupracovaly ve skupinách, využívaly prvky dramatické výchovy. Žáci prožili moment překvapení, uvědomění si odlišnosti, poznání, že každý je jiný. Super program pro tmelení třídního kolektivu! (ZŠ Husova, Cizinec)

KRÁL SNŮ

Program primární prevence v oblasti závislosti na on-line světě

Vhodné pro žáky 4. – 5. tříd; 3 vyučovací hodiny

Pohádka O králi snů se stane podkladem pro první seznámení dětí s problematikou jakékoli závislosti, především však závislosti na on-line světě. Král a jeho dcera dobrovolně opouštějí reálný svět výměnou za krásné sny. A zatím je Král snů málem připraví o celé království. I Markétka sní o životě na zámku a věří, že ke štěstí stačí snít. Jako v každé pohádce i zde je nakonec zlo poraženo. A děti samy nachází poučení o tom, že reálné štěstí si každý musí odpracovat, zatímco snu se zdá tak jednoduché propadnout.

Základní zaměření: prevence závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: chápat závislost jako neschopnost vzdát se krátkodobého pocitu štěstí, které droga (včetně on-line světa) přináší a zároveň jako překážku k plnění reálných snů, posílit odpovědnost za vlastní budoucnost, prožít pocit sociálního odloučení, který závislost přináší.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, živé obrazy, vizualizace, pohybová a verbální improvizace, rytmizovaný pohyb, hra ve skupinové roli, lektor v roli, zvukový plán, pantomima, plná hra, reflexe, diskuze.

ALAN

Program primární prevence v oblasti šikany a odlišnosti

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

Program o osudu Alana Turinga, geniálního člověka, který vyluštil kód enigmy za druhé světové války a pomohl tak zkrátit válku až o dva roky. Zároveň člověka, který byl perzekuován za svou homosexualitu, a který si následně vzal život. Předchozí znalost příběhu a jména se nedoporučuje!

Základní zaměření: inkluze, prevence homofobie, prevence vyčleňování odlišných, osobnostní růst, kreativita, dějiny 20. století
Hlavní cíle programu: Program rozvíjí literárně-dramatické dovednosti, znalosti o druhé světové válce a seznamuje s osobou Alana Turinga.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, pohybová charakterizace, improvizované etudy v rámci předvídání, hra ve skupinové roli, lektor v roli, práce se zvukem, reflexe, diskuze.

REBECCA

Program primární prevence v oblasti šikany a kyberšikany, závislosti na sociálních sítích

Vhodné pro žáky 6. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny, možnost celodenního nebo dvoudenního projektu

„Vždyť je to jen legrace!“
Žáci se na základě reálného příběhu Rebeccy Ann Sedwick seznámí s problematikou šikany a kyberšikany. Díky fiktivnímu deníku Rebeccy se stanou součástí příběhu a spoluautory jednotlivých situací. Nahlédnou na části příběhu očima oběti, šikanující skupiny, přihlížejících spolužáků, rodičů i učitelů. Pochopí, že v určité fázi šikany už není cesty zpět a oběťmi se stávají všichni. Společně se pokusí najít řešení v jednotlivých fázích příběhu. Na závěr napíší desatero pro matku Rebeccy i pro nejslabšího člena šikanující skupiny, možnou příští oběť.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti závislosti na sociálních sítích, šikany a kyberšikany, osobnostní růst, ochrana psychického zdraví.
Hlavní cíle programu: pochopit problematiku šikany a kyberšikany, její definici, obvyklý průběh a nebezpečí pro všechny zúčastněné; naučit se kyberšikaně předcházet; pochopit zodpovědnost pasivních přihlížejících, porozumět pohledu všech aktérů, prohloubit kompetence k řešení krizových situací spojených s šikanou a kyberšikanou.
Používané techniky: živé obrazy s titulkem, obrazová smyčka, pohybová a verbální improvizace, hra v roli, lektor v roli, zvukový plán, pantomima, plná hra, koláž, reflexe formou montáže, tvůrčí psaní, brainstorming, diskuze, v delší variantě výtvarné činnosti a inscenační práce.

Ukázky z programu prevence kyberšikany Rebecca:

NIKOLINA CESTA

Program primární prevence v oblasti domácího násilí

Vhodné pro žáky 7. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

Žáci se na základě fiktivního deníku Nikoly (vycházejícího z knihy Michaely Fišarové Nikolina cesta) seznámí s rodinou, které neúprosnou rukou vládne věčně opilý Zdeněček. Na základě prožitku žáci pochopí, jak těžké může být vzepřít se násilí a jak skrytá může být bolest. Vstoupí nejen do role Nikoly (jejíž deník postupně sepíší), ale také její matky, spolužáků, učitelů, a tak se postupně se stanou spoluzodpovědnými za konec příběhu. Brutalita je v programu nahrazena zvukovými plány. Cílem programu je nejen ukázat cestu případným obětem, ale především otevřít oči případným svědkům schopným pomoct.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti domácího násilí, empatický přístup k okolí, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana psychického zdraví, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: seznámit se s problematikou domácího násilí, rozvinout empatii, naučit se číst známky chování oběti, soucítit s potřebnými.
Používané techniky: živé obrazy, lektor v roli, hra v roli, zvukový plán, plná hra, tvůrčí psaní, pantomima, brainstorming, reflexe, diskuze, koláž.

TAMAŘIN DENÍK

Program primární prevence v oblasti závislosti

Vhodné pro žáky 7. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

Na základě fiktivního deníku 14leté Tamary žáci prožijí příběh kdysi úspěšné a talentované dívky s velkými sny, která se po náročném rozchodu rodičů a přestěhování dostala do konfliktu se zákonem a která své trápení řešila „lehkými“ drogami. Účastníci se s deníkovými záznamy seznamují postupně, vytvářejí situace, které deník pouze naznačuje a tak se Tamařin příběh stává z velké části jejich dílem. Pomocí dramatických technik rozkrývají emoce, které se Tamara v deníku snaží zakrýt, studují její sociální vazby a především celý příběh dokončují poté, co deník předčasně končí.

Základní zaměření: prevence drogové závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: uvědomit si rizika experimentování s drogami, chápat závislost jako možný důsledek neschopnosti řešit reálné problémy a zároveň jako překážku k plnění reálných cílů, posílit odpovědnost za vlastní budoucnost, prožít pocit sociálního odloučení, který závislost přináší, upozornit na možné trestně-právní důsledky chování závislých, posílit schopnost empatie a sociálního cítění.
Používané techniky: živé obrazy, horká židle, práce s textem, zvukový plán, pohybová a verbální improvizace, plná hra, reflexe, diskuze.

HRANICE MEZI NÁMI

Program primární prevence v oblasti sociální nerovnosti, prevence xenofobie

Vhodné pro žáky 7. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

„Je hranice mezi námi vytyčena značkou mobilu? Nebo snad barvou kůže?“
Žáci na základě fiktivního příběhu dvou chlapců prozkoumají téma sociální nerovnosti jako nepřekročitelné hranice mezi (nejen) dětmi. Osudy obou chlapců jsou plně v rukou účastníků programu. Sami žáci si tak budou muset odpovědět na otázky, jak důležitý je dnes sociální statut, zda máme opravdu všichni stejnou šanci na kvalitní vzdělání a vysněné povolání, do jaké míry naši budoucnost předurčuje rodina. Cílem programu je pochopení obtížnosti vymanit se z této předurčenosti, rozvoj empatie, celoživotní snahy o sociální smír, rozpoznání vlastních předsudků.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti sociální nerovnosti, prevence xenofobie, osobnostní růst, podpora empatie, sociální smír.
Hlavní cíle programu: seznámit se s problematikou sociální nerovnosti ve společnosti, rozvinout empatii, naučit se respektovat ostatní.
Používané techniky: vytvoření postavy, živé obrazy, zvukový plán, plná hra, improvizace, práce s mizanscénou jako symbolem sociálního statusu, reflexe, diskuze.

Reflexe pedagogů škol:

Program byl pro žáky poučný i zábavný zároveň. Pomocí mnoha technik měli možnost poznat dvě fiktivní postavy Bena a Sama, které pocházejí z odlišného sociokulturního prostředí. Program byl velmi akční, všichni žáci byli vtaženi do děje. Určitě si mnozí z nich uvědomili, že na tom opravdu nejsou všechny děti stejně a že některé mohou být diskriminovány kvůli svému sociokulturnímu statusu, etnickému původu nebo jiné odlišnosti. (ZŠ Barvířská, Hranice mezi námi)
Třída se aktivně zapojuje, aktivity děti velmi baví. Téma je ve třídě aktuální a doufám, že si žáci vezmou ponaučení. Děkuji! (ZŠ ul. 5. května, Hranice mezi námi)

PETR A KATKA

Program primární prevence rizikového chování v oblasti intimního života

Vhodné pro žáky 8. – 9. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

„Jsou opravdu kluci z Marsu a holky z Venuše? Jak moc bolí zlomené srdce?“
Žáci na základě fiktivního příběhu dvou mladých lidí prozkoumají téma vztahů, intimního života a sexuality. Osudy obou postav jsou plně v rukou účastníků programu. Sami žáci budou postupně budovat vztah Katky a Petra, jejich první schůzky, očekávání, obavy, ale také tlak okolí, očekávání vrstevníků a společnosti. Na konci programu budou možná překvapeni, jaké následky mohou mít ukvapená rozhodnutí. Některá zranění nemusí být vidět, ale bolí o to víc.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti intimního života, sociální a emoční růst, ochrana psychického zdraví.
Hlavní cíle programu: seznámit se se základními riziky v oblasti intimního života; prozkoumat vztah sexuality a mezilidských vztahů; pochopit a překonat stereotypy spojené se sexualitou; probudit odpovědnost za vlastní chování; probudit empatii v oblasti intimních vztahů; podpořit asertivní chování a uplatňování svých práv v oblasti intimního života.
Používané techniky: volné asociace, myšlenková mapa, živé obrazy, ulička myšlenek, prvky divadla fórum, zvukový plán, plná hra v roli, lektor v roli, rozhlasová hra, reflektivní diskuse.

Reflexe pedagogů škol:

Děti mají možnost díky modelovým situacím, které si samy dramatizují, prožít konkrétní situaci a reagovat dle svých zkušeností a zážitků. Téma děti baví. Je znát, že lektoři mají zkušenosti a děti vedou přiměřeně věku. (ZŠ Husova, Petr a Katka)
Svižné, nápadité, žáci pracovali se zájmem, aktuální téma. Program žáky bavil, velké množství aktivit, možnost být kreativní, kombinování skupin. Děkujeme! (ZŠ Česká, Petr a Katka)