Program „Tamařin deník“ – prevence závislosti

Program primární prevence v oblasti závislosti na omamných látkách

Vhodné pro žáky 7. – 8. tříd; 3 vyučovací hodiny

Na základě fiktivního deníku 14leté Tamary žáci prožijí příběh kdysi úspěšné a talentované dívky s velkými sny, která se po náročném rozchodu rodičů a přestěhování dostala do konfliktu se zákonem a která své trápení řešila „lehkými“ drogami. Účastníci se s deníkovými záznamy seznamují postupně, vytvářejí situace, které deník pouze naznačuje a tak se Tamařin příběh stává z velké části jejich dílem. Pomocí dramatických technik rozkrývají emoce, které se Tamara v deníku snaží zakrýt, studují její sociální vazby a především celý příběh dokončují poté, co deník předčasně končí.

Základní zaměření: prevence drogové závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: uvědomit si rizika experimentování s drogami, chápat závislost jako možný důsledek neschopnosti řešit reálné problémy a zároveň jako překážku k plnění reálných cílů, posílit odpovědnost za vlastní budoucnost, prožít pocit sociálního odloučení, který závislost přináší, upozornit na možné trestně-právní důsledky chování závislých, posílit schopnost empatie a sociálního cítění.
Používané techniky: živé obrazy, horká židle, práce s textem, zvukový plán, pohybová a verbální improvizace, plná hra, reflexe, diskuze.

2021 – program Tamařin deník – ZŠ Barvířská, ZŠ Česká, ZŠ Husova, ZŠ 5. května

„Program Tamařin deník, zaměřený na prevenci závislostí, byl velmi dobře zpracován. Vtáhl žáky přímo do děje, kdy dívka Tamara pod tíhou rodinných problémů a pod vlivem party postupně propadla užívání návykových látek. Žáci během četby jejího deníku vytvářeli živé obrazy, hráli role a spolupodíleli se na jejím příběhu. Bylo obsaženo mnoho prvků dramatické výchovy, aktivity se neustále střídaly a program byl velmi dynamický. Cíl programu byl naplněn: žáci pochopili, že problémy není moudré „řešit“ užíváním návykových látek, ale spíše se snažit najít opravdová řešení. Žáci si z programu odnesli poznání, že užívání návykových látek nikdy nemá žádné dobré odůvodnění a je lepší s ním vůbec nezačínat. Učitelé 7. tříd ZŠ Barvířská, Liberec“