Osobnostně – rozvojové a literárně – dramatické programy

INFORMACE K PROGRAMŮM

  • Dramacentrum Bezejména nabízí školám osobnostně – rozvojové a literárně – dramatické programy založené na metodách tvořivé dramatiky – strukturovaného dramatu, improvizace, dramatické hry a prožitkové pedagogiky. Jsme přesvědčeni, že právě metody tvořivé dramatiky jsou úspěšné při rozvíjení emoční a sociální inteligence, při budování tzv. soft skills – kreativity, komunikačních dovedností, schopnosti kooperace, improvizace, řešení konfliktů, asertivního jednání, schopnosti sebereflexe, tvůrčí a týmové spolupráce při řešení problémů, ochoty riskovat, otevřenosti novým nápadům atd. Literárně – dramatické programy navíc rozvíjí čtenářskou gramotnost a motivují ke čtenářství. PROŽITKEM FORMUJEME OSOBNOST
  • Programy jsou zpravidla tříhodinové, u některých nabízíme i obsáhlejší verze vhodné k celodenním projektům, vícedenním (např. pobytovým) projektům atd.
  • Lektoři počítají s tím, že původní předlohu účastníci nebudou znát! Mnohé lekce jsou založeny na postupném rozkrývání příběhu. Jedním z cílů lekcí je i motivace k následné četbě předlohy.
  • Lekce probíhají zpravidla přímo ve školách.

TOBIÁŠ LOLNESS

Vhodné pro žáky 2. – 5. tříd; 3 vyučovací hodiny

Literárně dramatický program se inspiruje románem Tobiáš Lolness (Timothée de Fombelle), který zavádí čtenáře do světa miniaturní civilizace obývající jediný známý svět – velký strom. Tobiášův otec, profesor Lolness, nastoluje zásadní a pro ostatní překvapivé otázky. Kde se bere míza, kterou stromový lid ve velkém těží? Jsou listy samostatné rostliny, nebo mohou být součástí stromu jako jednoho obrovského organismu? Existuje na světě více stromů? Existuje svět mimo strom? A především zásadní otázka – je strom živý? A pokud ano, mají za něj stromoví lidé zodpovědnost?
A tak se účastníci programu pomocí dramatických her a ztvárňování života Tobiášova lidu nenásilně setkají s tématem ekologie a udržitelného způsobu života.

Základní zaměření: motivace čtenářství, kreativita, rozvoj fantazie, enviromentální výchova a udržitelný způsob života.
Hlavní cíle programu: posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, rozvinout čtenářské dovednosti, seznámit děti s technikami tvořivé dramatiky, rozvíjet tvořivost a fantazii, podpořit prosociální chování a empatii, rozpoznat důležité životní hodnoty, především v oblasti udržitelného života.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, práce s prostorem, různé typy živých obrazů, horká židle, hra v roli, pohybová i verbální improvizace, učitel v roli, reflexe, diskuze, výtvarné techniky.

TOBIÁŠ A STROMOVÝ LID

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

Literárně dramatický program se inspiruje románem Tobiáš Lolness (Timothée de Fombelle), který zavádí čtenáře do světa miniaturní civilizace obývající jediný známý svět – velký strom. Oproti programu „Tobiáš Lolness“ pracuje s cílovou skupinou žáků druhého stupně. Větší důraz je kladen na skupinové řešení problémů imaginární civilizace stromových lidí a zároveň pochopení paralel s lidskou civilizací. Ekologické téma je obsahem, tvořivá dramatika metodou, samostatné řešení problému ve skupinách formou práce.

Základní zaměření: čtenářská gramotnost, kreativita, enviromentální výchova a udržitelný způsob života.
Hlavní cíle programu: seznámit účastníky s románem Tobiáš Lolness, rozvinout čtenářské dovednosti, rozvinout schopnost řešení problémů ve skupinách, rozpoznat důležité životní hodnoty v oblasti udržitelného způsobu života.
Používané techniky: problémové vyučování, diskuse, práce s prostorem, různé typy živých obrazů, horká židle, ulička myšlenek, hra v roli, pohybová i verbální improvizace, reflexe, výtvarné techniky.

JAK OCHRÁNIT KRÁLE

Vhodné pro žáky 7. – 9. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

Kristýna je studentkou oboru Global Biodiversity Conservation na University of Sussex, dříve vystudovala obor Natural History Photography na Falmouth University, absolvovala také stáž v oboru Wildlife Ecology na Deakin University v Austrálii. A ještě dříve chodila do školy v Liberci. Richard je mladý masajský pastevec chránící svá stáda před lvy. Dva mladí lidé, dva různé příběhy, jeden společný zájem. Jak ochránit krále. Účastníci v tomto projektu nebudou tolik pracovat metodami tvořivé dramatiky, ale budou se společně s Kristýnou zabývat problémem zdánlivě neslučitelných priorit. Ochránit lví populaci, která neodmyslitelně ke keňské přírodě patří, a zároveň ochránit stáda jako jediný majetek a obživu keňských Masajů. Účastníci shlédnou film, který v Keni Kristýna natočila (v angličtině) a v následné diskusi se seznámí nejen s řešením problému, ale také s příběhy obou mladých lidí. Kristýna se ráda podělí i o zkušenosti se studiem v zahraničí a s možnostmi zabývat se projekty spojenými s ochranou přírody.

Základní zaměření: osobnostní a sociální výchova, životní hodnoty, ekologie a biodiverzita, řešení problémů, studium v zahraničí.
Hlavní cíle programu: seznámit účastníky s problémovým úkolem a jeho řešením, poskytnout prostor pro zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami, podpořit zájem o studium cizích jazyků a o případné studium v zahraničí, podpořit zájem o ekologická témata.
Používané techniky: diskuse, reflexe, problémové vyučování, práce s cizojazyčným materiálem.

MINIMAX A MRAVENEC

Vhodné pro žáky 1. – 3. tříd; 3 vyučovací hodiny

„Oba jsme na jedné lodi“
Program určený nejmenším školákům přívětivou formou děti provede příběhem inspirovaným stejnojmennou knihou Jiřího Dvořáka. Děti se formou hry seznámí s nejjednoduššími dramaticko-výchovnými technikami, prohloubí schopnost spolupracovat a navzájem si pomáhat. Navíc se seznámí s miniaturním světem hmyzu a pochopí, že příroda je úžasný svět vhodný ke zkoumání a že ji musíme chránit.

Základní zaměření: osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce ve dvojici, podpora čtenářství, vztah k přírodě.
Hlavní cíle programu: seznámit děti s technikami tvořivé dramatiky, rozvíjet tvořivost a fantazii, podpořit prosociální chování a empatii.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, práce s prostorem, jednoduché improvizace ve dvojici, asociace, hry s pravidly, poslech, učitel v roli, živé obrazy, zvukový plán, reflexe.

PROJEKT V HORÁCH

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd; 3 vyučovací hodiny

„Nejlepší zásah do přírody je žádný zásah. Ale to bychom se museli vrátit do jeskyně“. Osobnostně-rozvojový program s tématem odpovědnosti k planetě je velmi volně inspirován povídkou Jeana Giona „Muž, který sázel stromy“. Účastníci v roli majitelů lukrativních pozemků v horách naplánují a fiktivně realizují projekty, jimiž pozemky zhodnotí. Poté zjistí, že i ten nejekologičtější hotel se solárními panely a čističkou vody má jednu vadu – stojí na místě, kde mohl být les. Lidstvo musí neustále řešit konflikt mezi rozvojem civilizace a ochranou planety. Lekce nabízí více otázek než odpovědí, cílí na vlastní odpovědnost každého a v každé situaci, nikoli na jednoduchá řešení.

Základní zaměření: ekologie a udržitelný způsob života.
Hlavní cíle programu: posílit odpovědnost za vlastní každodenní rozhodování a konání, podpořit snahu o udržitelný způsob života, poskytnout možnost diskutovat o důležitých společenských otázkách bez potřeby uzavřít diskusi „tím správným závěrem“.
Používané techniky: problémové vyučování, skupinová práce, jednání v roli, diskuse v roli, různé typy živých obrazů, reflexe, výtvarné techniky.

PROMÉTHEUS

Vhodné pro žáky 5. – 6. tříd; 3 vyučovací hodiny

Literárně-dramatický program s přesahem do mytologie, tvůrčího psaní a kritického myšlení je inspirován textem Eduarda Petišky. Žáci nejen projdou pomocí her a improvizací známou bájí, ale také prožijí téma lidské odpovědnosti za vlastní štěstí. Protože na Bohy se nedá spoléhat.

Základní zaměření: osobnostní a sociální výchova, čtenářská gramotnost a kritické myšlení, poznatky z řecké mytologie.
Hlavní cíle programu: poskytnout prostor pro zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami, podpořit skupinovou spolupráci a kooperaci.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, práce s textem, brainstorming, různé typy živých obrazů a soch, narativní pantomima, učitel v roli, řešení problémové situace, reflexe, diskuse.

GOLEM

Vhodné pro žáky 5. – 6. tříd; 3 vyučovací hodiny

„Kam sahá zodpovědnost člověka?“
Literárně-dramatický program s přesahem do dějepisu je inspirován známou pověstí z knihy Aleny Lhotské 77 pražských legend. Žáci poznají známý příběh, seznámí se s reáliemi renesanční Prahy, prožijí fiktivní příběhy židovských rodin v pražském ghettu. Společně s rabi Löwem budou řešit dilema záchrany nevinných obětí pogromu pomocí zbraně schopné zničit svět.

Základní zaměření: osobnostní a sociální výchova, čtenářská gramotnost, poznatky z historie a mytologie.
Hlavní cíle programu: poskytnout prostor pro zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami a zodpovědností za své činy, podpořit čtenářství a zájem o české dějiny, posílit nulovou toleranci k projevům xenofobie, poskytnout základní vhled do židovské kultury.
Používané techniky: hry s pravidly, práce s textem, různé typy živých obrazů, skupinový obraz, práce se slepou mapou, výtvarné techniky, narativní pantomima, ulička myšlenek, plná hra, hudebně-pohybová improvizace, diskuse v roli, reflexe, aktualizace.