Programy primární prevence rizikového chování

Informace k programům

  • Dramacentrum Bezejména nabízí školám programy z oblasti primární prevence rizikového chování založené na metodách tvořivé dramatiky – strukturovaného dramatu, improvizace, dramatické hry a prožitkové pedagogiky. Nechceme moralizovat, strašit, kázat, ale nabízet pohled očima dané postavy, prožitek příběhu, varianty řešení, rozhodnutí bez nevratných následků, život nanečisto. Účastníci si tak mnohá nebezpečí mohou vyzkoušet „beztrestně“ dříve, než se rozhodnou v reálném životě. PROŽITKEM DOCHÁZÍME K ŘEŠENÍ.
  • Programy jsou zpravidla tříhodinové, u některých nabízíme i obsáhlejší verze vhodné k celodenním projektům.
  • Lektoři počítají s tím, že původní předlohu účastníci nebudou znát. Mnohé lekce jsou založeny na postupném rozkrývání příběhu. Jedním z cílů lekcí je i motivace k následně četbě předlohy.
  • Lekce probíhají zpravidla přímo ve školách.

CIZINEC

Program primární prevence v oblasti xenofobie a vyčleňování odlišných

Vhodné pro žáky 1. – 3. tříd; 3 vyučovací hodiny

Děti v roli zvířátek uvěří „starému, skoro slepému vlkovi“, že viděl na kraji lesa nebezpečného tvora. Aniž si vše ověří, vyděsí se natolik, že se rozhodnou cizince zničit. Příběh však končí objevem, že ten „strašlivý tvor“ je…
Interaktivní program o strachu z odlišnosti, strachu z neznámého, nepřijetí, předsudcích, podléhání manipulaci, ale také o schopnosti přiznat chybu, napravit ji a pomoct druhému. Program je postaven na autorské pohádce Cizinec (Miloslava Čechlovská)
, která se v roce 2022 stala Knihou roku Libereckého kraje.

Základní zaměření: inkluze, prevence xenofobie a xenoagrese, prevence vyčleňování odlišných, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: posílit toleranci k odlišnosti, schopnost odolat manipulaci, rozvíjet skupinovou spolupráci, kritické myšlení, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, estetizovaný pohyb po prostoru, vyprávění, pohybová charakterizace, improvizované etudy v rámci předvídání, hra ve skupinové roli, lektor v roli, výtvarné techniky, práce se zvukem, reflexe, diskuze.

KRÁL SNŮ

Program primární prevence v oblasti závislosti na on-line světě

Vhodné pro žáky 4. – 5. tříd; 3 vyučovací hodiny

Pohádka O králi snů se stane podkladem pro první seznámení dětí s problematikou jakékoli závislosti, především však závislosti na on-line světě. Král a jeho dcera dobrovolně opouštějí reálný svět výměnou za krásné sny. A zatím je Král snů málem připraví o celé království. I Markétka sní o životě na zámku a věří, že ke štěstí stačí snít. Jako v každé pohádce i zde je nakonec zlo poraženo. A děti samy nachází poučení o tom, že reálné štěstí si každý musí odpracovat, zatímco snu se zdá tak jednoduché propadnout.

Základní zaměření: prevence závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: chápat závislost jako neschopnost vzdát se krátkodobého pocitu štěstí, které droga (včetně on-line světa) přináší a zároveň jako překážku k plnění reálných snů, posílit odpovědnost za vlastní budoucnost, prožít pocit sociálního odloučení, který závislost přináší.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, živé obrazy, vizualizace, pohybová a verbální improvizace, rytmizovaný pohyb, hra ve skupinové roli, lektor v roli, zvukový plán, pantomima, plná hra, reflexe, diskuze.

REBECCA

Program primární prevence v oblasti šikany a kyberšikany, závislosti na sociálních sítích

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny, možnost celodenního nebo dvoudenního projektu

„Vždyť je to jen legrace!“
Žáci se na základě reálného příběhu Rebeccy Ann Sedwick seznámí s problematikou šikany a kyberšikany. Díky fiktivnímu deníku Rebeccy se stanou součástí příběhu a spoluautory jednotlivých situací. Nahlédnou na části příběhu očima oběti, šikanující skupiny, přihlížejících spolužáků, rodičů i učitelů. Pochopí, že v určité fázi šikany už není cesty zpět a oběťmi se stávají všichni. Společně se pokusí najít řešení v jednotlivých fázích příběhu. Na závěr napíší desatero pro matku Rebeccy i pro nejslabšího člena šikanující skupiny, možnou příští oběť.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti závislosti na sociálních sítích, šikany a kyberšikany, osobnostní růst, ochrana psychického zdraví.
Hlavní cíle programu: pochopit problematiku šikany a kyberšikany, její definici, obvyklý průběh a nebezpečí pro všechny zúčastněné; naučit se kyberšikaně předcházet; pochopit zodpovědnost pasivních přihlížejících, porozumět pohledu všech aktérů, prohloubit kompetence k řešení krizových situací spojených s šikanou a kyberšikanou.
Používané techniky: živé obrazy s titulkem, obrazová smyčka, pohybová a verbální improvizace, hra v roli, lektor v roli, zvukový plán, pantomima, plná hra, koláž, reflexe formou montáže, tvůrčí psaní, brainstorming, diskuze, v delší variantě výtvarné činnosti a inscenační práce.

Ukázky z programu prevence kyberšikany Rebecca:

NIKOLINA CESTA

Program primární prevence v oblasti domácího násilí

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

Žáci se na základě fiktivního deníku Nikoly (vycházejícího z knihy Michaely Fišarové Nikolina cesta) seznámí s rodinou, které neúprosnou rukou vládne věčně opilý Zdeněček. Na základě prožitku žáci pochopí, jak těžké může být vzepřít se násilí a jak skrytá může být bolest. Vstoupí nejen do role Nikoly (jejíž deník postupně sepíší), ale také její matky, spolužáků, učitelů, a tak se postupně se stanou spoluzodpovědnými za konec příběhu. Brutalita je v programu nahrazena zvukovými plány. Cílem programu je nejen ukázat cestu případným obětem, ale především otevřít oči případným svědkům schopným pomoct.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti domácího násilí, empatický přístup k okolí, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana psychického zdraví, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: seznámit se s problematikou domácího násilí, rozvinout empatii, naučit se číst známky chování oběti, soucítit s potřebnými.
Používané techniky: živé obrazy, lektor v roli, hra v roli, zvukový plán, plná hra, tvůrčí psaní, pantomima, brainstorming, reflexe, diskuze, koláž.

TAMAŘIN DENÍK

Program primární prevence v oblasti závislosti

Vhodné pro žáky 7. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

Na základě fiktivního deníku 14leté Tamary žáci prožijí příběh kdysi úspěšné a talentované dívky s velkými sny, která se po náročném rozchodu rodičů a přestěhování dostala do konfliktu se zákonem a která své trápení řešila „lehkými“ drogami. Účastníci se s deníkovými záznamy seznamují postupně, vytvářejí situace, které deník pouze naznačuje a tak se Tamařin příběh stává z velké části jejich dílem. Pomocí dramatických technik rozkrývají emoce, které se Tamara v deníku snaží zakrýt, studují její sociální vazby a především celý příběh dokončují poté, co deník předčasně končí.

Základní zaměření: prevence drogové závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: uvědomit si rizika experimentování s drogami, chápat závislost jako možný důsledek neschopnosti řešit reálné problémy a zároveň jako překážku k plnění reálných cílů, posílit odpovědnost za vlastní budoucnost, prožít pocit sociálního odloučení, který závislost přináší, upozornit na možné trestně-právní důsledky chování závislých, posílit schopnost empatie a sociálního cítění.
Používané techniky: živé obrazy, horká židle, práce s textem, zvukový plán, pohybová a verbální improvizace, plná hra, reflexe, diskuze.

HRANICE MEZI NÁMI

Program primární prevence v oblasti sociální nerovnosti, prevence xenofobie

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

„Je hranice mezi námi vytyčena značkou mobilu? Nebo snad barvou kůže?“
Žáci na základě fiktivního příběhu dvou chlapců prozkoumají téma sociální nerovnosti jako nepřekročitelné hranice mezi (nejen) dětmi. Osudy obou chlapců jsou plně v rukou účastníků programu. Sami žáci si tak budou muset odpovědět na otázky, jak důležitý je dnes sociální statut, zda máme opravdu všichni stejnou šanci na kvalitní vzdělání a vysněné povolání, do jaké míry naši budoucnost předurčuje rodina. Cílem programu je pochopení obtížnosti vymanit se z této předurčenosti, rozvoj empatie, celoživotní snahy o sociální smír, rozpoznání vlastních předsudků.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti sociální nerovnosti, prevence xenofobie, osobnostní růst, podpora empatie, sociální smír.
Hlavní cíle programu: seznámit se s problematikou sociální nerovnosti ve společnosti, rozvinout empatii, naučit se respektovat ostatní.
Používané techniky: vytvoření postavy, živé obrazy, zvukový plán, plná hra, improvizace, práce s mizanscénou jako symbolem sociálního statusu, reflexe, diskuze.

ABY SEX NEBYL PRŮŠVIH

Program primární prevence rizikového chování v oblasti pohlavního styku

Vhodné pro žáky 8. – 9. tříd (a odpovídajících ročníků VG); 3 vyučovací hodiny

„Je náš život pouhou sázkou v loterii nebo si za budoucnost můžeme sami?“
Hrací kostka je hlavní učební pomůckou v programu o možných následcích dobrých a špatných rozhodnutí. Žáci sami tvoří dramatickými metodami příběh dospívající dívky objevující svět dospělých. Dívky, která musí učinit mnohá rozhodnutí, která se zpočátku jeví tak banální a nedůležitá… Ale pak dostane slovo náhoda. Svolí naše hrdinka k sexu bez ochrany? To je na rozhodnutí účastníků projektu. Pokud ano, otěhotní? To je na rozhodnutí naší hrací kostky. A výsledek musí vzít účastníci do hry. Protože jsou věci, které zpět vzít nelze.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti intimních vztahů.
Hlavní cíle programu: seznámit se s problematikou rizikového sexu, složitostí intimních vztahů, s možnými důsledky nesprávných rozhodnutí. Vyzkoušet si nanečisto život ovlivněný náhodou, pokud se dotyčný vzdá zodpovědnosti.
Používané techniky: vytvoření postavy, živé obrazy, zvukový plán, plná hra, improvizace, reflexe, diskuze.

PADY

Program primární prevence v oblasti šikany a xenofobie

Vhodné pro žáky 2. – 4. tříd; 2 – 3 vyučovací hodiny

Zvířátka v lese se spojí proti neznámému nepříteli, který se k nim nedávno přistěhoval a je opravdu divný. Ještě že zvířátka drží při sobě a společně dokáží nevítaného návštěvníka pěkně potrápit. Že je všechno trochu jinak, zjistí možná pozdě. Nebo ne?
Interaktivní program o odlišnosti, strachu z neznámého, přijetí, předsudcích a schopnosti se omluvit.

Základní zaměření: inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, estetizovaný pohyb po prostoru, vyprávění, pohybová charakterizace, improvizované etudy v rámci předvídání, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze.

JÁ, SAFUN

Program primární prevence v oblasti xenofobie, téma migrace

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd; 3 vyučovací hodiny, možnost 5 hodinové varianty

„Má každý právo uskutečnit svůj sen?“
Žáci se na základě povídky Magdalény Platzové seznámí s dívkou ze severu Sýrie, jejíž sny jsou tak podobné našim – hrát dívčí fotbal, studovat v Anglii, mít přátele. Jenže po ovládnutí oblasti islamisty dívky o mnoha věcech snít nesmí. Žáci v rámci programu porovnají svá přání se sny Safun, vyrovnají se s problémem nálepkování lidí, definují „nálepku“ ekonomického migranta, vytvoří syrské rodiny, absolvují fiktivní cestu do Evropy, pokusí se nalézt řešení migrační krize. S největší pravděpodobností řešení nalézt nedokážeme, i to nás však posune. Nejde o to, kdo má pravdu, ale o schopnost pravdu neustále hledat.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti xenofobie, tolerance k odlišnostem, osobnostní růst, podpora multikulturality, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: seznámit se s problematikou imigrace, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti, naučit se pohledu na problém z různých stran.
Používané techniky: hra jako symbol tématu, živé obrazy s titulkem, reflexe, práce s textem, brainstorming, diskuze.