Osobnostně – rozvojové a literárně – dramatické programy

INFORMACE K PROGRAMŮM

  • Dramacentrum Bezejména nabízí školám osobnostně – rozvojové a literárně – dramatické programy založené na metodách tvořivé dramatiky – strukturovaného dramatu, improvizace, dramatické hry a prožitkové pedagogiky. Jsme přesvědčeni, že právě metody tvořivé dramatiky jsou úspěšné při rozvíjení emoční a sociální inteligence, při budování tzv. soft skills – kreativity, komunikačních dovedností, schopnosti kooperace, improvizace, řešení konfliktů, asertivního jednání, schopnosti sebereflexe, tvůrčí a týmové spolupráce při řešení problémů, ochoty riskovat, otevřenosti novým nápadům atd. Literárně – dramatické programy navíc rozvíjí čtenářskou gramotnost a motivují ke čtenářství. PROŽITKEM FORMUJEME OSOBNOST
  • Programy jsou zpravidla tříhodinové, u některých nabízíme i obsáhlejší verze vhodné k celodenním projektům, vícedenním (např. pobytovým) projektům atd.
  • Lektoři počítají s tím, že původní předlohu účastníci nebudou znát! Mnohé lekce jsou založeny na postupném rozkrývání příběhu. Jedním z cílů lekcí je i motivace k následně četbě předlohy.
  • Ideální počet účastníků je 15-20. Při větším počtu uvítáme aktivní účast učitele. Učitelé tak získají zásobu dramatických technik vhodných pro další výuku.
  • Lekce probíhají v prostorách DDM Větrník, Liberec nebo přímo ve školách.
  • Dramacentrum nabízí první lekci pro danou školu zdarma, za předpokladu účasti školního metodika prevence.

BROUČCI

Vhodné pro žáky 1. – 2. tříd; 2 vyučovací hodiny

Program určený nejmenším školákům přívětivou formou děti provede pohádkou Jana Karafiáta. Děti se formou hry seznámí s nejjednoduššími dramaticko-výchovnými technikami, prohloubí schopnost spolupracovat a vcítit se do druhého. S broučkem děti prožijí pocit nespravedlnosti i možnost odpuštění. Žáci druhých tříd si vyzkouší dopis literární postavě.

Základní zaměření: osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: seznámit děti s technikami tvořivé dramatiky, rozvíjet tvořivost a fantazii, podpořit čtenářsví, naučit se vhodně reagovat na pocit příkoří, podpořit prosociální chování a empatii.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, asociace, dialog, práce s prostorem, hry s pravidly, poslech, příp. práce s textem, tvůrčí psaní nebo vyprávění, imaginace, horká židle, živé obrazy, reflexe, diskuze, výtvarné techniky.

HRAJEME SI S POHÁDKOU

Vhodné pro žáky 3. – 5. tříd; 3 vyučovací hodiny

Literárně-dramatické programy určené žákům 3. – 5. tříd vychází z méně známých pohádek, ale rozhodně nejsou infantilní. Pohádka se zde stává centrem příběhového či strukturovaného dramatu s aktuálním tématem a vztahem k reálnému životu. Na jednoduchém příběhu se žáci seznámí se základními technikami dramatické výchovy, posílí skupinovou spolupráci, pochopí význam symbolu, prohloubí čtenářskou gramotnost.

Základní zaměření: rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativita, růst emoční inteligence, rozvoj fantazie a vyjadřovacích schopností.
Hlavní cíle programu: posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, rozvinout čtenářské dovednosti, pochopit čtený a vyprávěný text, seznámit děti s technikami tvořivé dramatiky, rozvíjet tvořivost a fantazii, podpořit prosociální chování a empatii, rozpoznat důležité životní hodnoty.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, asociace a brainstorming, práce s prostorem, hry s pravidly, práce s textem, tvůrčí psaní, různé typy živých obrazů, horká židle, ulička myšlenek, myšlenkové mapy, hra v roli, pohybová i verbální improvizace, učitel v roli, plná hra, reflexe, diskuze, výtvarné techniky.

·        Tři groše

„Starý král má mnoho rádců, ale moudrost aby pohledal.“ Pohádka O třech groších ze sbírky Pavla Dobšinského je centrem příběhového dramatu o tom, co je opravdové bohatství. V případě zájmu může na lekci navázat dvouhodinová hudebně-dramatická dílna – tvorba muzikálu.

·        Hrdost a čest

„Jak to dopadá, když si někdo přisvojí život druhého.“ Tuniská pohádka je centrem příběhového dramatu s přesahem do multikulturní tematiky.

·        Věrný Jan

„Je věrnost člověka poslušností, nebo dobrovolným rozhodnutím?“ Pohádka bratří Grimmů je centrem příběhového dramatu s přesahem do tvůrčího psaní. Žáci se seznámí s jednoduchými technikami tvůrčího psaní – clusteringem, jednoduchým scénářem, titulkováním, jarmareční písní

·        Sedmero krkavců

„Každý je schopen dosáhnout velkých věcí, najde-li důvěru sám v sebe a dostatek odhodlání pro dobrou věc.“ Pohádka Boženy Němcové je centrem příběhového o dramatu odhodlání a důvěře ve své schopnosti.

·        O bílé laňce

„Kde končí právo rodiče a začíná právo dítěte?“ Pohádka Františka Hrubína je centrem příběhového dramatu o touze dítěte po svobodě a snaze rodičů je ochránit.

·        Vlkovy řasy

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den. Naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“ Japonská pohádka je centrem příběhového dramatu o lidskosti, pracovitosti, pokoře a štěstí.

PAN VILIAM

Vhodné pro žáky 4. – 5. tříd; 3 vyučovací hodiny

„A mohou za to jeho nohy. Jednu měl totiž dětskou, druhou dospělou“ Literárně-dramatický program s tématem dětství a dospělosti, hravosti a zodpovědnosti je inspirován absurdní povídkou z konceptuální knihy Viliama Klimáčka Noha k noze. Cílem programu je kromě jiného hledání cesty k tomuto typu literatury. Součástí programu jsou i výtvarné aktivity a tvůrčí psaní.

Základní zaměření: rozvoj čtenářské gramotnosti u absurdních textů, kreativita, rozvoj fantazie a vyjadřovacích schopností.
Hlavní cíle programu: navodit pozitivní vztah dětí ke čtení absurdních textů, rozvinout čtenářské i pisatelské kompetence, podpořit tvořivost a fantazii, prosociální chování a empatii, posílit mezigenerační soudržnost.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, hry s pravidly, práce s textem (antonyma), tvůrčí psaní (např. kaligram), různé typy živých obrazů, reflexe, diskuze, výtvarné techniky.

LENI

Vhodné pro žáky 5. – 6. tříd; 5 vyučovacích hodin, možnost dvoudenní varianty (doporučujeme)

Časově náročnější literárně-dramatický program s přesahem do dějepisu, tvůrčího psaní a kritického myšlení (a zřejmě nejúspěšnější program dramacentra) je inspirován románem Zdeňky Bezděkové Říkali mi Leni. Program je vhodný jako první seznámení dětí s tématem nacismu. Předchozí znalost knihy či příběhu se nedoporučuje! Žáci na základě fiktivního deníku Leni postupně „detektivně“ rozkrývají dívčin příběh, nové informace dělí na jisté a nejisté (přičemž jejich rozhodnutí následné události často zpochybní) a postupně dochází k nečekanému rozuzlení. Zároveň mají celou dobu k dispozici dvě fiktivní postavy, které jim kdykoli „pomohou“ s historickým kontextem. Ovšem každá z nich má zcela jiný pohled na věc, na historii a její výklad. Rozhodnout mezi odlišnými výklady musí sami žáci.

Základní zaměření: osobnostní a sociální výchova, čtenářská gramotnost a kritické myšlení, poznatky z historie 20. století.
Hlavní cíle programu: podpořit schopnost utvářet vlastní názor porovnáváním informací, posílit nulovou toleranci k extrémistickým ideologiím, rozvinout pokročilé čtenářské kompetence.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, práce s textem (techniky kritického myšlení, rekonstrukce příběhu), tvůrčí psaní, různé typy živých obrazů, hra s loutkou, narativní pantomima, zvukový plán, koláž, učitel v roli, reflexe, diskuze, výtvarné techniky.

Ukázky z programu Leni:

PROMÉTHEUS

Vhodné pro žáky 5. – 6. tříd; 3 vyučovací hodiny

Literárně-dramatický program s přesahem do mytologie, tvůrčího psaní a kritického myšlení je inspirován textem Eduarda Petišky. Žáci nejen projdou pomocí her a improvizací známou bájí, ale také prožijí téma lidské odpovědnosti za vlastní štěstí. Protože na Bohy se nedá spoléhat.

Základní zaměření: osobnostní a sociální výchova, čtenářská gramotnost a kritické myšlení, poznatky z řecké mytologie.
Hlavní cíle programu: poskytnout prostor pro zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami, podpořit skupinovou spolupráci a kooperaci.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, práce s textem, brainstorming, různé typy živých obrazů a soch, narativní pantomima, učitel v roli, řešení problémové situace, reflexe, diskuse.

GOLEM

Vhodné pro žáky 5. – 6. tříd; 3 vyučovací hodiny

„Kam sahá zodpovědnost člověka?“
Literárně-dramatický program s přesahem do dějepisu je inspirován známou pověstí z knihy Aleny Lhotské 77 pražských legend. Žáci poznají známý příběh, seznámí se s reáliemi renesanční Prahy, prožijí fiktivní příběhy židovských rodin v pražském ghettu. Společně s rabi Löwem budou řešit dilema záchrany nevinných obětí pogromu pomocí zbraně schopné zničit svět.

Základní zaměření: osobnostní a sociální výchova, čtenářská gramotnost, poznatky z historie a mytologie.
Hlavní cíle programu: poskytnout prostor pro zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami a zodpovědností za své činy, podpořit čtenářství a zájem o české dějiny, posílit nulovou toleranci k projevům xenofobie, poskytnout základní vhled do židovské kultury.
Používané techniky: hry s pravidly, práce s textem, různé typy živých obrazů, skupinový obraz, práce se slepou mapou, výtvarné techniky, narativní pantomima, ulička myšlenek, plná hra, hudebně-pohybová improvizace, diskuse v roli, reflexe, aktualizace.

ÚTĚK

Vhodné pro žáky 6. – 7. tříd; 3 vyučovací hodiny

Literárně-dramatický program s využitím metod kritického myšlení je inspirován románem Oty Hofmana. Jak důležitý je dobrý start, pevné kořeny, milující rodina? Co vše ovlivňuje naše rozhodnutí? Technikami kritického myšlení žáci zpracovávají text i DVD ukázky divadelní inscenace. Pro realizaci projektu je potřeba dataprojektor, včetně zvuku.

Základní zaměření: osobnostní a sociální výchova, čtenářská gramotnost, životní hodnoty.
Hlavní cíle programu: seznámit účastníky s dílem Oty Hofmana, poskytnout prostor pro zamyšlení se nad skutečnými životními hodnotami a zodpovědností za své činy, podpořit čtenářství.
Používané techniky: hry s pravidly, práce s textem a se záznamem inscenace (techniky kritického myšlení, rekonstrukce příběhu a motivací), různé typy živých obrazů, simultánní pantomima, myšlenky postavy, horká židle, zvukový plán, plná hra, diskuse, reflexe.

NOEMOVA ARCHA

Vhodné pro žáky 1. – 3. tříd; 3 vyučovací hodiny

„Všichni jsme na jedné lodi“
Program určený nejmenším školákům přívětivou formou děti provede starozákonním příběhem. Děti se formou hry seznámí s nejjednoduššími dramaticko-výchovnými technikami, prohloubí schopnost spolupracovat a navzájem si pomáhat.

Základní zaměření: osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: seznámit děti s technikami tvořivé dramatiky, rozvíjet tvořivost a fantazii, podpořit prosociální chování a empatii.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, práce s prostorem, jednoduché improvizace, asociace, pohybový dialog, hry s pravidly, poslech, vyprávění po větách, učitel v roli, živé obrazy, zvukový plán, reflexe.

MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY

Vhodné pro žáky 5. – 8. tříd; 3 vyučovací hodiny

„Nejlepší zásah do přírody je žádný zásah. Ale to bychom se museli vrátit do jeskyně“. Osobnostně-rozvojový program s tématem odpovědnosti k planetě je inspirován povídkou Jeana Giona „Muž, který sázel stromy“ a stejnojmenným filmem. Účastníci v roli majitelů lukrativních pozemků v Alpách naplánují a fiktivně realizují projekty, jimiž pozemky zhodnotí. Poté zjistí, že i ten nejekologičtější hotel se solárními panely a čističkou vody má jednu vadu – stojí na místě, kde mohl být les. Lidstvo musí neustále řešit konflikt mezi rozvojem civilizace a ochranou planety. Lekce nabízí více otázek než odpovědí, cílí na vlastní odpovědnost každého a v každé situaci, nikoli na jednoduchá řešení.

Základní zaměření: ekologie a udržitelný způsob života.
Hlavní cíle programu: posílit odpovědnost za vlastní každodenní rozhodování a konání, podpořit snahu o udržitelný způsob života, poskytnout možnost diskutovat o důležitých společenských otázkách bez potřeby uzavřít diskusi „tím správným závěrem“.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, hry s pravidly, pohybová improvizace, učitel v roli, diskuse v roli, různé typy živých obrazů, reflexe, výtvarné techniky.