Krajská postupová přehlídka MLADÁ SCÉNA 

Propozice

20. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů

23.–27. června 2023, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA,

ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění

Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých

divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními

cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace

a kultivace studentské divadelní činnosti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím

členům je minimálně 15 let a jsou studenty středních, popř. vysokých škol, nebo nestudují,

ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení

se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod. Případné výjimky z věkového limitu

jsou v kompetenci programové rady celostátní přehlídky.

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového

či žánrového (divadlo činoherní, loutkové, hudební, pohybové, taneční, divadlo poezie,

interpretační i autorské divadlo, divadlo pro děti a další).

Soubory se mohou v daném roce zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské

přehlídky, která umožňuje postup na celostátní přehlídku Mladá scéna.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Celostátní přehlídce předcházejí krajské postupové přehlídky. Jejich organizací jsou po

dohodě s NIPOS-ARTAMA pověřeny zpravidla kulturní a školské instituce či spolky, které

se řídí pokyny obsaženými v těchto propozicích. Postupová přehlídka musí být uvedena

v seznamu přehlídek, který je přílohou těchto propozic.

Postupové přehlídky probíhají do 16. dubna 2023.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Přehlídková představení posuzuje minimálně tříčlenný lektorský sbor (odborná porota).

Žádný z lektorů nesmí být tvůrcem nebo spolutvůrcem některé ze zařazených inscenací.

Členem lektorského sboru je vždy osoba s funkcí odborného garanta, která dobře zná

kontext oboru a příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby je konzultován s odborným

pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro středoškolské a mladé divadlo. Za znalost propozic

pro daný rok zodpovídá pořadatel přehlídky.

Postupová přehlídka může doporučit do programu Mladé scény libovolný počet inscenací

s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby

bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada MS může k navrženému pořadí přihlédnout.

Pokud je postupová přehlídka Mladé scény spojena s postupovými koly dalších celostátních

přehlídek (např. Šrámkův Písek či Wolkrův Prostějov), může být jedna inscenace doporučena zároveň na víc celostátních přehlídek, pokud to není v rozporu s jejich propozicemi.

Ihned po skončení krajské postupové přehlídky doručí její pořadatel na adresu NIPOS-

-ARTAMA:

• vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává NIPOS-ARTAMA),

• výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučenou inscenaci,

• text hry nebo scénář, pokud existuje,

• další materiály (informace o souboru a inscenaci a fotografie použitelné pro tisk

a propagaci), které mohou programové radě pomoci blíže se seznámit s inscenací

a jejími kvalitami.

Uvedené materiály doručí pořadatel ihned po skončení krajské přehlídky na adresu:

Lenka Huláková, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2,

e-mail: hulakova@nipos.cz (tel.: 221 507 974, 773 184 172). Uzávěrka pro dodání materiálů je pondělí 17. dubna 2023.

Program celostátní přehlídky Mladá scéna sestaví programová rada jmenovaná NIPOS-

-ARTAMA, a to z doporučení vzešlých z příslušných postupových přehlídek. Programová

rada je složena ze zástupců lektorských sborů a pořadatelů postupových přehlídek, členů

odborné rady pro středoškolské a mladé divadlo, popř. dalších odborníků.

Ve výjimečných případech může programová rada na základě písemného doporučení vybaveného potřebnými náležitostmi zařadit do programu přehlídky i inscenaci z postupové přehlídky směřující k celostátní přehlídce jiného divadelního oboru.

Pořadatel Ms má právo nezařadit inscenaci vybranou programovou radou, pokud ani po

konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci nebo

pokud soubor nemá vyřešeny autorskoprávní náležitosti inscenace dle tzv. autorského

zákona č. 121/2000 sb. v jeho platném znění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud je postupová přehlídka Mladé scény spojena s postupovou přehlídkou s výběrem

na jinou celostátní přehlídku, řídí se tato část příslušnými propozicemi.

V případě ekonomických potíží nebo pod vlivem jiných nepředvídatelných okolností může

být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka zrušena.

V případě zásahu vyšší moci (např. epidemických opatření) může případně dojít také ke

změnám ve způsobu a organizaci výběru souborů či k posunu uzávěrky postupových kol

nebo celostátní přehlídky na pozdější termín.

Zpracovala Lenka Huláková

NIPOS-ARTAMA, září 2022