Pravidla přehlídky – mezinárodní kategorie

česky:

První ročník mezinárodního festivalu JEŠTĚDYVADLO se uskuteční v Liberci v termínu 13.–16. 04. 2023.
Cílem přehlídky je rozvoj tvůrčí osobnosti mladých lidí, možnost výměny zkušeností, vzájemná inspirace v hledání nových výrazových prostředků a divadelních forem a prezentace uměleckých výkonů amatérských mládežnických divadelních souborů.

V rámci festivalu se uskuteční:

 • divadelní přehlídka
 • divadelní dílny pro účastníky a diskusní panely pro účastníky a lektory
 • doprovodné události

PRAVIDLA PŘEHLÍDKY – MEZINÁRODNÍ KATEGORIE

 • Přehlídky se mohou účastnit amatérské divadelní soubory sdružující mládež od 15 do 26 let, které působí při kulturních domech, základních uměleckých školách, středních školách, vysokých školách, volnočasových centrech aj.
 • Přehlídka má pouze jednu věkovou kategorii – mladé soubory od 15-26 let. Organizátor může udělit výjimku pro soubor věkové kategorie 12-15 let, v takovém případě však soubor soutěží ve stejné kategorii jako soubory starší.
 • Soutěžní představení budou prezentována ve dnech 13.–16. 04. 2023 v Malém divadle Liberec, a to pro veřejnost.
 • Představení budou hodnocena odbornou porotou volenou organizátorem.
 • Porota v rámci mezinárodní kategorie udělí tři ceny za inspirativní představení. Oceněné soubory získají diplom, sošku a věcný dar.
 • Porota může udělit speciální Cenu poroty za téma roku. V roce 2023 se tématem roku stává dění na Ukrajině. K ceně se váže diplom, soška a věcný dar.
 • Porota může udělit speciální Cenu festivalu JEŠTĚDYVADLO. Tato cena otevírá otázku „Co ještě je a co už není divadlo?“ K ceně se váže diplom, soška a věcný dar.
 • O rozdělení cen rozhoduje porota, jejíž verdikty jsou definitivní.
 • Pro zaregistrování je třeba vyplnit přihlášku do dne 10. 02. 2023, pro české soubory zde: bit.ly/prihlaska_jestedyvadlo pro polské soubory zde: https://bit.ly/formularzzgloszeniowyJD
 • Nejdéle do 15. března 2023 soubor dodá fotografie souboru nebo fotografie z představení, a to elektronicky (e-mailem), ve formátu JPG, TIF, rozlišení min. 300 dpi.
 • O zařazení souboru do programu přehlídky budou soubory informovány zvacím dopisem do 31.03.2023.
 • Souborům mimo Liberec organizátor zajistí bezplatné ubytování a stravování během trvání akce. Přednost v ubytování a stravování mají soubory přijíždějící ze vzdálenosti větší než 50 km od Liberce. Organizátor zajistí ubytování divadelním souborům, které čítají maximálně 25 osob (včetně pedagogického doprovodu). Zrušení rezervace ubytování a stravování by mělo být nahlášeno organizátorům nejpozději do 31. 03. 2023.
 • Libereckým souborům a souborům nepožadujícím ubytování organizátor zajistí bezplatné stravování po dobu celé přehlídky.
 • Jednotlivé soubory či instituce přihlašující soubory, tvůrci představení a jejich herci souhlasí se záznamy představení a s jejich využíváním k propagačním účelům, bez finančních požadavků s tím spojených. Zároveň soubory či instituce přihlašující soubory musí mít vyřešena autorská práva ke svým inscenacím, organizátor bude požadovat čestné prohlášení.
 • Veškeré divadly zaslané materiály (fotografie aj.) se stávají majetkem organizátora, a tím tvoří archiv projektu.
 • Soubory přijíždějí s pedagogickým doprovodem (v souladu s platnými předpisy).
 • K bezplatnému ubytování se váže povinnost členů souborů účastnit se workshopů a stmelovacích aktivit, které organizuje pořadatel. Všechny informace o výše uvedených aktivitách budou souborům poskytnuty spolu s informací o zařazení do soutěžní přehlídky.
 • Ceny se budou předávat 16. 04. 2023 během slavnostního ukončení projektu v Malém divadle Liberec.
 • Interpretace pravidel je v kompetenci organizátora.
 • Organizátor si vyhrazuje právo provést nutné změny v pravidlech a programu akce.
polsky:

REGULAMIN WYSTAWY – KATEGORIE MIĘDZYNARODOWE

Pierwsza edycja międzynarodowego festiwalu JEŠTĚDYVADLO odbędzie się w Libercu w dniach 13-16 kwietnia 2023 roku.
Celem spektaklu jest rozwijanie osobowości twórczej młodzieży, wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja występów artystycznych amatorskich młodzieżowych grup teatralnych.

W ramach festiwalu wystąpią:

 • wizytówka teatru
 • warsztaty teatralne dla uczestników oraz panele dyskusyjne dla uczestników i wykładowców
 • imprezy towarzyszące

REGULAMIN WYSTAWY – KATEGORIE MIĘDZYNARODOWE

 • W spektaklu mogą brać udział amatorskie grupy teatralne składające się z młodzieży w wieku od 15 do 26 lat, działające przy ośrodkach kultury, podstawowych szkołach artystycznych, szkołach średnich, uczelniach wyższych, ośrodkach wypoczynkowych itp.
 • W programie jest tylko jedna kategoria wiekowa – zespoły młodzieżowe w wieku 15-26 lat. Organizator może zrobić wyjątek dla zespołu w kategorii wiekowej 12-15 lat, ale w tym przypadku zespół startuje w tej samej kategorii co starsze zespoły.
 • Spektakle konkursowe zostaną zaprezentowane w dniach 13-16 kwietnia 2023 roku w Teatrze Małym w Libercu, dla publiczności.
 • Występy będą oceniane przez eksperckie jury wybrane przez organizatora.
 • Jury przyzna trzy nagrody za inspirujące spektakle w kategorii międzynarodowej. Wyróżnione firmy otrzymają dyplom, statuetkę oraz upominek rzeczowy.
 • Jury może przyznać specjalną Nagrodę Jury za temat roku. W 2023 roku tematem przewodnim będą wydarzenia na Ukrainie. Do nagrody dołączony jest dyplom, statuetka oraz upominek rzeczowy.
 • Jury może przyznać specjalną NAGRODĘ SĄDOWĄ. Nagroda ta otwiera pytanie „Co jest jeszcze teatrem, a co już nim nie jest?“. Do nagrody dołączony jest dyplom, statuetka oraz upominek rzeczowy.
 • O podziale nagród decyduje jury, którego werdykty są ostateczne.
 • Najpóźniej do 15 marca 2023 r. zespół dostarczy zdjęcie zespołu lub zdjęcia z występu, w formie elektronicznej (mailem), w formacie JPG, TIF, rozdzielczość min. 300 dpi.
 • O włączeniu plików do programu pokazu zostaną poinformowani listem zapraszającym do 31.03.2023 r.
 • Organizator zapewni bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie dla zespołów spoza Liberca w czasie trwania imprezy. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu i wyżywieniu będą miały zespoły przyjeżdżające z odległości większej niż 50 km od Liberca. Organizator zapewni zakwaterowanie zespołom teatralnym liczącym maksymalnie 25 osób (w tym kadra pedagogiczna). Rezygnację z zakwaterowania i wyżywienia należy zgłosić organizatorom najpóźniej do 31 marca 2023 r.
 • Organizator zapewni bezpłatne posiłki dla libereckich firm i przedsiębiorstw nie wymagających zakwaterowania na czas trwania targów.
 • Poszczególne zespoły lub instytucje zgłaszające zespoły, twórcy spektakli i ich aktorzy wyrażają zgodę na nagrywanie spektakli i wykorzystanie ich do celów promocyjnych, bez żadnych wymagań finansowych z tym związanych. Jednocześnie zespoły lub instytucje zgłaszające zespoły muszą mieć rozwiązane prawa autorskie do swoich produkcji, a organizator będzie wymagał złożenia stosownego oświadczenia.
 • Wszystkie materiały nadesłane przez teatry (zdjęcia, itp.) stają się własnością organizatora i tym samym tworzą archiwum projektu.
 • Firmy przyjeżdżają z opieką pedagogiczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • Bezpłatne zakwaterowanie związane jest z obowiązkiem uczestnictwa członków zespołu w warsztatach i zajęciach integracyjnych organizowanych przez organizatora. Wszelkie informacje o powyższych działaniach zostaną przekazane zespołom wraz z informacją o włączeniu ich do pokazu konkursowego.
 • Nagrody zostaną wręczone 16 kwietnia 2023 roku podczas ceremonii zamknięcia projektu w Malá divadlo Liberec.
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w regulaminie i programie imprezy.